. .

.

:

1. -.
, - , , , . . , .

2. .

3. .

 
: 333310 KAYABA ...

. , .

, . .

?

!

 
! .
?

!

 
, ?
  • +38 098 3822 228
  • +38 066 3933 332
0

Valeo

- . %
VALEO 043355 . . Q7 -09 1 . 2 99% 1126 .
VALEO 043355 . . Q7 -09 1 . 2 99% 1126 .
VALEO TYK-075 TY-36 TYC-22 PRB-89 1 . 1 99% 4730 .
VALEO TYC-18 216*137 4A# 1 . 1 99% 972 .
VALEO TYC-18 216*137 4A# 1 . 1 99% 972 .
VALEO TYC-18 216*137 4A# 1 . 1 99% 972 .
VALEO TYC-23 RAV4 SXA1# ~`00.07(237*148*276) 1 . 1 99% 1393 .
VALEO TYC-23 RAV4 SXA1# ~`00.07(237*148*276) 1 . 1 99% 1393 .
VALEO TY-41 1HD(HDJ81)(300*190*14*32.48) 1 . 1 99% 1976 .
VALEO TY-41 1HD(HDJ81)(300*190*14*32.48) 1 . 1 99% 1976 .
VALEO TY-44 3C,3L,5L `93~(236*150*21*29.8) 1 . 1 99% 1490 .
VALEO TY-44 3C,3L,5L `93~(236*150*21*29.8) 1 . 1 99% 1490 .
VALEO TY-44 3C,3L,5L `93~(236*150*21*29.8) 1 . 1 99% 1490 .
VALEO TYC-16 4S-F,2Y-J,1S,1C,2C,3T (227*137*264) 1 . 1 99% 1004 .
VALEO TY-37 3S-FEC RAV4 SXA1# ~`08.00 (236*150*21*29,80) 1 . 1 99% 1004 .
VALEO TY-37 3S-FEC RAV4 SXA1# ~`08.00 (236*150*21*29,80) 1 . 1 99% 1004 .
VALEO TY-21 224*160*21*28.90 1T,L,2L OLD TY-07 TY-34 1 . 1 99% 745 .
VALEO TY-21 224*160*21*28.90 1T,L,2L OLD TY-07 TY-34 1 . 1 99% 745 .
VALEO TY-16 200*140*21*23.8 3A,13T,2E 4E 5E 1 . 1 99% 842 .
VALEO TY-16 200*140*21*23.8 3A,13T,2E 4E 5E 1 . 1 99% 842 .
VALEO SZC-35 1 . 1 99% 1490 .
VALEO TY-04 212*140*21*28.9 1 . 1 99% 648 .
VALEO TY-04 212*140*21*28.9 1 . 1 99% 648 .
VALEO TY-04 212*140*21*28.9 1 . 1 99% 648 .
VALEO TY-04 212*140*21*28.9 1 . 1 99% 648 .
VALEO TY-09 240*150*28,2*21 1 . 1 99% 972 .
VALEO NSC-34 1 . 1 99% 713 .
VALEO NSC-34 1 . 1 99% 713 .
VALEO NSC-60 1 . 1 99% 1134 .
VALEO NSC-60 1 . 1 99% 1134 .
VALEO SBC-02 PC738 227*148 EJ18-22# 1 . 1 99% 1102 .
VALEO SZ-04 1 . 1 99% 551 .
VALEO SZ-04 1 . 1 99% 551 .
VALEO SZC-07 1 . 1 99% 940 .
VALEO SZC-07 1 . 1 99% 940 .
VALEO SZC-09 G13A 1 . 1 99% 842 .
VALEO SZC-09 G13A 1 . 1 99% 842 .
VALEO SZ-41 22400-64G41 1 . 1 99% 842 .
VALEO SZ-38 1 . 1 99% 421 .
VALEO SZ-38 1 . 1 99% 421 .
VALEO SZ-09 215*150*20*22.4 G16A 1 . 1 99% 713 .
VALEO SZ-09 215*150*20*22.4 G16A 1 . 1 99% 713 .
VALEO NSC-29 200*127.5*240 P10 CD20 1 . 2 99% 1166 .
VALEO NSC-29 200*127.5*240 P10 CD20 1 . 2 99% 1166 .
VALEO NSC-17 242*147*280 G160-SD33 1 . 1 99% 1102 .
VALEO NSC-24 165*109*200 K11 1 . 1 99% 713 .
VALEO NSC-24 165*109*200 K11 1 . 1 99% 713 .
VALEO NSC-16 191*130*225 E15 GA16 1 . 1 99% 810 .
VALEO NSC-16 191*130*225 E15 GA16 1 . 1 99% 810 .
VALEO NS-73 1 . 1 99% 842 .
VALEO NS-73 1 . 1 99% 842 .
VALEO NS-90 1 . 1 99% 1004 .
VALEO NS-90 1 . 1 99% 1004 .
VALEO NSC-14 240*148*280 Z22 Z24 Z20 NA20 Z18 URVAN LD20. Z20 1 . 1 99% 1231 .
VALEO NSC-14 240*148*280 Z22 Z24 Z20 NA20 Z18 URVAN LD20. Z20 1 . 1 99% 1231 .
VALEO NSC-14 240*148*280 Z22 Z24 Z20 NA20 Z18 URVAN LD20. Z20 1 . 1 99% 1231 .
VALEO NSC-15 242*157*280 FJ20ET VG20T RB20DET VG30 VG# 1 . 1 99% 1750 .
VALEO NS-68 200*140*26*21.91 TIIDA QG-16 1 . 1 99% 1004 .
VALEO NS-68 200*140*26*21.91 TIIDA QG-16 1 . 1 99% 1004 .
VALEO NS-40 1 . 1 99% 745 .
VALEO NS-36 160*110*16*18 MA10 1 . 1 99% 551 .
VALEO NS-36 160*110*16*18 MA10 1 . 1 99% 551 .
VALEO NS-32 250*160*24*25.6 VG30 TD27 WD21 1 . 1 99% 1102 .
VALEO NS-32 250*160*24*25.6 VG30 TD27 WD21 1 . 1 99% 1102 .
VALEO NS-32 250*160*24*25.6 VG30 TD27 WD21 1 . 1 99% 1102 .
VALEO NS-34 215*150*24*25.6 CA20 M10 2WD 1 . 1 99% 616 .
VALEO NS-34 215*150*24*25.6 CA20 M10 2WD 1 . 1 99% 616 .
VALEO NS-23 SD23,SD25,TD25 1 . 1 99% 713 .
VALEO NS-23 SD23,SD25,TD25 1 . 1 99% 713 .
VALEO NS-10 240*150*24*25.6 SD33 1 . 1 99% 1004 .
VALEO NS-10 240*150*24*25.6 SD33 1 . 1 99% 1004 .
VALEO NS-11 240*160*24*25.6 LD20,Z20,L28,VG30 1 . 1 99% 972 .
VALEO NS-11 240*160*24*25.6 LD20,Z20,L28,VG30 1 . 1 99% 972 .
VALEO NS-02 200*130*24*25.6 L16 SDN063 LD20 8 1 . 1 99% 551 .
VALEO NS-02 200*130*24*25.6 L16 SDN063 LD20 8 1 . 1 99% 551 .
VALEO NS-09 1 . 1 99% 745 .
VALEO NS-09 1 . 1 99% 745 .
VALEO MZ-41 215*150*22*24.3 1 . 1 99% 1231 .
VALEO MZ-41 215*150*22*24.3 1 . 1 99% 1231 .
VALEO MZ-41 215*150*22*24.3 1 . 1 99% 1231 .
VALEO MZ-41 215*150*22*24.3 1 . 1 99% 1231 .
VALEO MZC-12 228*148 B6 B6T FE F6 F8 RF R2 kic04 1 . 1 99% 1134 .
VALEO MZC-12 228*148 B6 B6T FE F6 F8 RF R2 kic04 1 . 1 99% 1134 .
VALEO MZC-18 190*126 E5 B5 UC 1 . 1 99% 810 .
VALEO MZC-18 190*126 E5 B5 UC 1 . 1 99% 810 .
VALEO MZC-22 217*144*246 F8 1 . 2 99% 1069 .
VALEO MZC-28 227*146 KIC-10 MZC-16 1 . 1 99% 1102 .
VALEO MZC-28 227*146 KIC-10 MZC-16 1 . 1 99% 1102 .
VALEO PRB-09 3507 929 MA FE FE62-16-510 1 . 3 99% 389 .
VALEO PRB-09 3507 929 MA FE FE62-16-510 1 . 3 99% 389 .
VALEO MZC-39 MZ-6 MZC-27 1 . 1 99% 1685 .
VALEO MZC-39 MZ-6 MZC-27 1 . 1 99% 1685 .
VALEO MZC-39 MZ-6 MZC-27 1 . 1 99% 1685 .
VALEO MZ-40 200*140*20*22.2 1 . 1 99% 1231 .
VALEO MZ-40 200*140*20*22.2 1 . 1 99% 1231 .
VALEO MZ-28 250*160*23*26,2 JE,G6 1 . 1 99% 1134 .
VALEO MZ-37 240*160*23*26.14 1 . 1 99% 1588 .
VALEO MZ-22 215*150*22*24.3 F8 1 . 1 99% 842 .
VALEO MZ-22 215*150*22*24.3 F8 1 . 1 99% 842 .
VALEO MZ-24 240*160*23*26.2 E2200 DM058 FD-29 1 . 1 99% 1166 .
: 0 100 22000